Stockholms politiker nu eniga - Fascinate kulturhistoriskt värdefull

Stockholms kommunpolitiker är nu överens om att Fascinate har ett särskilt kulturhistoriskt värde – och att målningen därför bör bevaras för framtiden. Det framgår av ett nytt beslut, fattat i Stadsbyggnadsnämnden under våren.

Stadshusets borgerliga majoritet konstaterar i ett särskilt uttalande att tre fristående remissinstanser har bedömt att Fascinate är kulturhistoriskt värdefull. Regina Kevius (M) m.fl. förordar därför att verket bör bevaras och skriver: ”Vi instämmer i stadsbyggnadskontorets förslag, vilket innebär att kontoret tillsammans med exploateringskontoret nu ska undersöka målningens skick och utreda möjligheten till ett bevarande på något sätt.” (ur Stadsbyggnadsnämndens protokollutdrag, anslaget den 14 april 2011).

Detta innebär att Fascinate nu tar ett stort kliv närmare bevarande. Fortfarande återstår ett viktigt frågetecken. Den borgerliga majoriteten tycks fortfarande föredra en flytt av målningen medan den röd-gröna oppositionen snarare lutar åt att bevara på plats.

Även experterna förordar att Fascinate bevaras på ursprunglig plats. Detta vore också i linje med de internationella riktlinjerna för kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Unescos expertorgan ICOMOS pekar i sina restaureringsprinciper på vikten av att bevara historiska minnesmärken på plats. ”Ett historiskt minnesmärke är oskiljbart från den historia det vittnar om och den miljö vari det befinner sig. Flyttning – helt eller delvis – av ett minnesmärke kan därför endast tillåtas om det är nödvändigt för att bevara minnesmärket eller om det föreligger ett utomordentligt stort nationellt eller internationellt intresse för ett sådant förfarande.”
Vi hoppas att den nu aktuella undersökningen tar hänsyn till experterna och till ICOMOS riktlinjer. Det vill säga: i första hand ett bevarande på ursprunglig plats.

Det viktiga och glädjande är ändå att det nu finns en politisk medvetenhet – över blockgränserna – om målningens stora kulturella betydelse och höga konstnärliga värde.

Text: Jacob Kimvall

Circle i arbete med Fascinate, sommaren 1989.